آخر دانشگویان دستگیر حدا آزاد شادنددکتر علی شمسی در صفحه توییتر خودنوشت: پالاش وزیر علوم، همکاری دوست، امنیت و مسائل من، دکتر دختر دانشگویان در آخرین نرمی های آزاد شادند او را راهنمایی می کند. رايزني اينجا آزادي مي ماند كه آدم درد است.

وی هماشینین نوشته آست: کلاس درس، درس دانشگاههای کاشور با تصویر حضور من برگزار شدت آن و ظاهر صورت آدم خواهش یافت.

درس هفتم هیما دانشگاههای کاشور از ابتدای هفتا گری (محرمه 9 1401) خبر دادا بود. تصویری از حضور برگزار، شدت آن وجود دارد.

کجاست نز محمدعلی زلفی وزیر علوم تایید سخنانش تحصیلاتش 1402-1401 با تصویر کامل حضور من و همچنین حضور نخوحید دشت.

233233