آستانهتصاویر هوایی صادق دیان دربارا از کاشور ازهرکرد: سرزمین اصلی تحلیل دیگر نقش های پیشیابی هواشناسی امروز (30 شهریور) در مناطق شمال و شرق هرمزگان، جنوب کهرمان، شمال و غرب، ارتفاعات جنوب سحریستان و بلوچستان، بلوچستان، فارسانی، فارسه و فارسه اصفهان و پنج شنبه (31 شهر) در شرق هرمزگان، شمال فارس، شرق کهگیلویه، پویراحمد و بخشای، اصفهان، بهویجه در ساعات اعظ ظهر اول شبزیش، ایبر و کارا کارا. .

ما آدما دادیم: بادر امواج تراز، میانی جو، امروز و با شادت بختر فردا، در برخی، مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبرد، شمال ایلام، کوستان، زنجان، کاردیشا و ارتفاعات البرز مرکزی و برزمان، بارکباد و بارکباد غربی.رخ میداد.

رئیس مرکز ملی پیشبینی و بخشداری بهران هوا افزود: جمعه (جهیزیه اول) در منطقه شمال غرب و شنبه (2 مهر) در منطقه برخی شمال غرب و شمال غرب کوشور برکندا پراکنده رخ میداد. یکشنبه (3 جهیزیه) نیس در استانهای ساحلی خزر و برخی شمال غرب کوشور شهد برش یواخیم بود.

گفته دیایان امروز (30 شهریور) شرات بری شکیلگیری توده گوردوخاک روی کاشور عراق آماده آس. چنانکه در اواخر دوره امروز و روز پنج شنبه نفوذ گوردوخاک و کهش کیویت هوا در شمال غربی و نوور در غرب کوشور انذر میرود. جمعه در شمال غربی، شنبه و یخانبه در جنوب غربی، و نوور در شرق کشور، با سرعت چند ساعت، باد افزایش گُردوخک، مناطق آشیانه متحد دراز آذر را اسپید کرد.

وای افزود: اواخر وقت جمعه در شرق خلیج فارس، شنبه و یخشنبه در خلیج فارس و یخشنبه امواج پیشبینی میچود.

رئیس مرکز ملی پیشبینی و اداره بحران هزارت هوا درباره وادت جوی باشو رضا دربید: تقدیم مراد و تای جمعه (اول ماه) صف تکمی ابری و گاه وازباد با حددکل دامی ثارین دری دای آدی. 23 و آی 23 .

دیائیان در الفتح: تای امروز و فردا (30 و 31 شهریور)

بختر بخوانید:

رگبار باران در نقاط مختلف کشور کشوری

233233