آشفته دار آستانه، سابقه تاریخی / معکوس دارید


به گازارش خبر گازری خبران آنلاین; پری سون ژرمن با پیروزی کاوت پرابار نانت قهرمان سوپر جام فرانسه شاد. تیم پاریسی در عین بازی با هار گل به پیروزی داست پیدا کرد و لیونل مسی نان تست گل نخست بازی راس ثمران تا در قهرمانی آدرس دشت بشید کتیبه. عکس های فرانسوا گامبال فتوشاپ پایه عکس خانم را توسط Dust Ord گرفته است.

کجاست domi es ke masi ba bet Pari san germen dost miord. یا یک فصل قبل از آنها قهرمانی در فرانسه، فرانسیس را با پرهن تیم پاریسی، توسط داست اورد. بیشتر از جامهای مسی با پیراهن ما را با داست آمد فرستادند. یا به تو می دهیم، انجام بده، با شرط پدرم، با آن به تو نشان می دهم.

میسی یاک فصل دیگر با پری سون اورمان قرداد درد. هواران ما و کادر فنی را به بند فرستاد. آوی، صراحتا، برجسته کردن عمیدواری، کرد، کرد، دوران، مسید، برای ما بفرستید، بگو، نرسده بشید، یا تیپ تیم، و آن نمای مرصاد است، به عنوان یک خود مسی، دوست دشته بود که با پیراهن تیمب از. مای الدین خده

آشفته دار آستانه، سابقه تاریخی / معکوس دارید

تاریسینگرمن تاریسنرمن در فرانسه لیونل مسی چهلویکمین پاشا کسب کرد تا تینها دو عنوان قهرمانی دیگر تا دینی الوز پرافتخارترین بازیکین تاریخ فوتبال ویرگول دشتشید.

دنی الوز ۴۳ قهرمانی
لیونل مسی ۴۱ قهرمانی
آندرس اینیستا 37 قهرمانیه

بختر بخوانید: