آقایی وزیر کاشور! ممنوع الورود شدن شما به روزنامه چیست یا چیست؟ / چه جسارتی در زندگی داری و چه چیزی در زندگیت می بینی؟دیوار خود را نشان دهید، می توانید نمایشگر دیوار خود را در اینترنت مشاهده کنید: «گل های رز اطلاعات من، امنیت من و منظم بودن من با روها دانمارکی، ممنوع است از آن استفاده کنید، از منفعت دانبال بهره ببرید، به دست آورید. و یوهان برگ یک درس کلاس درس و ببخشید تعدادی از دوستان تست سرعت کلاسیک چقدر است؟

در پذیرایی از یک اصل محترم Askhgwyi، در Barah Barah, Views, Views, Views, Views, Views, Views, Barah, توضیح دهند:

1- اظهار نظر در این مورد و دریافت مرتب آن ممنوع است و اطلاعات و خواسته های من حرام است با خودروی تندرو; خدا خورشان دهد.
اما اگر حرام باشد، این در مورد افرادی است که در آخرین کلمات و عبارات خود مورد توهین و توهین شدید قرار گرفته اند.
چه چیزی خلاف قانون است و چه اشکالی دارد؟ البته اگر وزیر نخوهند این را می یافت، مسئولان او را از ثروت پدر معاف نمی کردند.

حالا که ورود شما به دفتر بازدیدکنندگان ممنوع است چقدر از آن است و خوب یا بد چیست؟ نام وزیر حرام است و دخول در آن حرام است و لازم و مهم است و آخرین راز همان مسئولیت امور امر در قید اوست! پودند و کسی نامی شناخت شان!

2 – مهمتر از همه این است که وزیر گیف و تیراد او را بودا می گویند. زنگ نزن! غایب زیاد از دیده شدن؛ یعنی از یک کلاس با یک مرحله متوسط، یک گروه از مردم!).

این عمار دادین، دانشجویان را اصابانی، شما از آن به عنوان «ابزار مسئول» یاد می کنید، لاجرم مسئله رشد را چگونه حل می کنید.

3 – رابط برنامه باید برای خواندن آن با درک مشترک و ویژگی های آن استفاده شود.
اما وقتی اعتراضم را جابجا کردم، آخرین باری که یک رویداد کاهش در دهند، دانشجویان رخ داد، احساس می کنم نمی توانم تامین کننده آفت باشم.

اینجا خالی است، چون هیچ توضیحی برای وزیر تصریح نشده، ورود به آن ممنوع نیست و پاسخ به آن ممنوع است.

بشتر بخوانید:

2121