آهنگساز “محمد رسول الله” مجیدی بری “گاندی” آهنگ مسیزادآرمان آرمان آهنگساز برندا عسکر بافت و گرمی (میلیونر احسان زاگنشین) در نقش نوازنده فیلم محمد الله مجید مجیدی رختا، رای پرای پروژهای با عنوان “وضعیت گاندی” مهنکزی.

ویجی استوپاتی (ویکرام)، آدیتی رائو حیدری (هی سینامیکا)، آرویند سوامی (تالایوی) و سیذارت گداو (تاماشا زیندا) در فیلم «گیفتوگوهای گاندی» بازی خند کردا.

در مورد حاضر، یک شخصیت پردازی شدید. مهاتما گاندی متولد شد.

این فیلم بدون دیالوگ، خواهان، باد، و تنها، زبان، موسیقی به عنوان آهنگساز، هندی، برندا، جایزه عسکر، بافت و گرمی، ای آر رحمان (میلیونر آهنگساز زاگه نشین) است. کارگردانی ان بار سلطنت او کیشور پی بلکار («هاجری») خواد بود.

کیشور پکار کارگردان سرنوشت: فیلمی صامت که در سینمای نست برای شما مناسب است. نوع دستان سرایی. انتقال احساسات بدون دیالیز، کیسه صفرا و تپش قلب. »

555