آگهی جدید را ارزیابی کردم، تشدید را اعلام کردم/قاضیرش رسمیبه نام گازرش خبر گازری خبرآنلاین مرکز جدید گازرش عمار و اندازه گیری قلم های پایه دورهمه، تناسبات، وزن، پایه، بندر، درجه قایق بادبانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچانین براساس گازارش مرکز عمار در درمه امسال منسوب به شما ماه قبل یعنی خرداداماه برنگ ایرانی درجه 10.

آنتور که گازارشا به‌عنوان بازار نشان می‌داد، در ایران کنونی یک کیلو بارینگ دارای فاز متوسطی بین 80 تا 200 هزاران قائم درد است.

پایه برمین 1 کیلوگرم طارم هاشمی در بازار 174 هزار تومان ممتاز هاشمی 158 هزار تومان خون سیاه 135 هزار تومان و مجلسی معطر 9900 تومان قیامت درد.

همچانین در بازار هار یک کیلو فجر ایرانی عالی و معطر بازار 95 هزار تومان و آمبربو ایرانی 90 هزار تومان بازار فروش میرود بیاورید.

نوع برشنام تجاریوزنارزیابی شده (تومان)
بارنگ طارم هاشمیناظران گیلان10 کیلوگرم گرم1,0.0004
برنج ممتاز هاشمیمهمان دوست10 کیلوگرم گرم

1,0.0004

خون خون درجه سیه استآقاجانیان10 کیلوگرم گرم1,355,000,000
طارم هاشمی ایرانیmdh10 کیلوگرم گرم

1,0.0004

تارم را بیاورآقا میر10 کیلوگرم گرم1,0.0004
سینه ی خوشبوکاویش10 کیلوگرم گرم9980000
فجر ایرانی عالی و خوش عطرماندن10 کیلوگرم گرم950000
ترنج کهربایی ایرانیکرامت10 کیلوگرم گرم900000
عنبر معطر عالیطایفه10 کیلوگرم گرم87.5 میلیون
Bereng Amber Bo معطر بالای علاتخت پادشاهی10 کیلوگرم گرم

777000

دستیار یک دفترچه داخلی بازرگانی و غلاف رسانه کردی وزارت جهاد کاشاورزی کجاست: در آن ارزیابی جدید دادم پس از دکور حسابدار حزینه های کاشت دشت و بردشت ایلام میچود.

آنتور که مجید حسنی مقدم گفتا باد: شواهد اینک ورد، باب بردشت برنج شادیم، ارزش آن نزول است و برای آن ارزش مناسبی دارد که روده آدم درد است.

223225