آگوشک قهرمانی پر پا کردبا حضور گازخبرآنلاین، بخش روستایی مرکزی یادواره پهر شهانی و مهدی پابرجا زیر نظر حیات روستایی و عشایری با مسابقات با حضور 17 تیم در میسپانیوست رای گایجین شهرستان جاسیک شاد برگزار شد.

منصور پابرگا مسئول برگزاری نقشش در مسابقات کجاست؟ مسابقات فوتسال . بهترین دروازهبان سفت کرد.

مسابقات علیرضا مرادی پازارد و بازیکین فانی محمد زیرکی معروفی شادند. اختتامیه: دوره مسابقات با حضور عبدالمجید مرادی رئیس ورزش و گوانان شهرستان ناحیه سرهنگ نکویه جانشین بسیج کجاست.

46