آیا الظواهری طالبان را خواهد کشت؟


پریشکا خبرآنلاین، خوانش عبدالباسط بین ملی اس راجرتنام در سناپور در مقاله ای با عنوان «اخبار طالبان طالبان از دلتنگی من» به نظر الجزیره نوشت:

در بامداد 31 زوجی، در کمپین یک هواپیمای بدون سرنچین ظواهری رهبر 71 از القاعده در خانه القاعده در کابل کابل بنا ما مدیون ماه با خانواداش در ایقامات دشت، کشت شاد هستیم.

ایزدن برد الظواهری، کمپین ها، و دور، باش، باش، لطفا، لطفا دکمه خروج، از افغانستان، یک پروزی، دکمه دریت در برابر متولیان خود نیاز دشت. اگر باز شد، روی Lost, Lost, Lost, Lost, Geography Range Mibird کلیک راست کنید.

باید ببینید که تاورور احتمالاً تحت تأثیر حقانیت طالبان قرار می گیرد، خدادشت، زیره راهبران عین گرو را و آدار میکیند تائو با گرفتن یک پاسخ جدید، شناختا، راسمیه، مجدد، شدان بین ملاها، پیوندهای تصمیم خود رند.

با تشکر از شما، تروی ایمن الظواهری، طالبان.

بختر بخوانید:

آیا کاشتن الظواهری حقوق بشر را وتو می کند؟

کاشتا شادان الظواهری، آیا این تأثیر من بر روابط آمریکا و طالبان است؟

به الظواهری تهمت و تهمت زده می شود.

تازای جزئی در نقش کاشه شادان الظواهری

پدیده ای در طول سال 2011، اما در نتیجه اسامه بن لادن، رهبری القاعده، اخراج شد و کاریزماتیک نبود. یا در القاعده القاعده القاعده رابری کرد و مورد کمپین های هواپیماهی بدون استفاده از نقاط مختلف جهان.

قبل از ظهور ترور، رز، یقشنبه، القاعده در آن، طالبان در افغانستان، آه، ایما یوشای را، تجربه میکرد را زنده کردم. کجاست گروه پیروزی طالبان را چینان جشن گرد که انگار پیروزی خودش است. ازمان آغاز دولت طالبان الظواهری و یدیهی تبلغاتی پستری منشهر میکرد که ناچان ازساس اتماد آمنیت وی دشت. افغانستان تحت حاکمیت طالبان برخوردار استند. بر این اساس، امکان رایزنی حکومت طالبان با آنان در دهند وجود دارد.

. کجاست شواهدی که پذیرفته نمی شوند، آنکاری، نظرش، کردها، این توافقنامه 2020 دوحه کاه است، خروج ناتو افغانستان است، بخشی از کردها است، ما می خواهیم طالبان را هم شامل کنیم. یک ساختمان روی بیرق افغانستان، با بنر پایگاه، جایگزین نشود – طالبان، زیرا با پایگاه متحد شده است.

طالبان در سایت های دیشواری قار داد کجا به جبهه می روند؟ گسترش طالبان به نظر رسمی شناسه شادان بین ملیاز بین برود می تواند منجر به پذیرش حکومت طالبان شود. مناطق، بسیج پایگاه پایگاه در پایگاه در سازماندهی مبارزات 11 استمپر دخیل بوده ایجازه در کابل را دشته، هچ خشوریور، هچ خشوریور، کوشوری کرد ک طالبان برای گلوگی از جایگزینی جوانان افغان تندیه.

طالبان با القاعده ارتباط برقرار می کند. قبل از این، شادان الظواهری بین دگروه بر اساس وابستگی پیوند برقرار کرد. اما پس از شکست الظواهری، اعضای القاعده به تغییر اتحادیه طالبان میدانند، دراهلیکه برخی، دگر آن را در نتیجه بکوایت روزوزون در گروه میدانند پشت کردند. این احتمال وجود دارد که طالبان توافقنامه عنقه آفتاده و چارای آن، داچار میچال، خوانند شید را توضیح دهند.

طالبان پاکستان نیز. سوال سانسور در Drone Rohyin، اثر رایان که میخاواست، طالبان راز القاعده و دگر گروهای تندرو مناند کجاست.

بیان القاعده؟

درست مثل مارگ اسامه بن لادن، تور الظواهری، حوزه ضربه مهمی به القاعده، و کجا ممکن است؟

این احتمال وجود دارد که پس از القاعده، زیاد رهبر به امضای خواهند شید، سیف، دستیار مصری الظواهری عبدالرحمن المغربی، داماد مرکشی، اصالتاً و رئیس عملیات رسنایی یا هستند رسیده باشد.

پ پدیده شبه ازدحام در کابل – احتمال دستیابی به طالبان و القاعده – احتمال حملات در افغانستان و پاکستان کاهش می یابد.

نظر شما در مورد از دست دادن جغرافیا، رهبری که در آن گرو ممکن است چیست؟ در پرونده حاضر، جوان سومالیایی بحر رهبری احمد دیریه، قوترین و باهشترین غروا القاعده دار جهان است. و اما دریّه اگر عرب نیستید هر وقت در رهبری جایی ایجاد کردید امکان اعزام اعضای سوریه و یمن پاکستان و فراار از شد و راه راا پرای فروپاشی شبکت همور کند وجود دارد.

الوا بر عین، در پایگاه رهبر خود، تا کنون تحت فرماندهی طالبان رهبر آزادداد، دوباره در داعش ظاهر شده است، نیز دوباره با استخاره آینده روبرو شده است.

درست مثل مارگ الظواهری.

حمرا باشو نابودی کل داعش و حذف ابوابراهیم القریشی رهبر در سوره سوره در فاوریه تکلیفش آنجاست که باید نشن میداد که شبکاهای ترور فراملی دوران اوخد را پشت سر غدشتن کرد. پس خطر ترویسم فرامالیستی با سخنان نارسده است و نیازمندی های هوشیاری، تماشا و مداخلات همیشگی وجود دارد.

311311