آیا این فرد ارتقا یافته است؟ / افتخار دموکراسی و ویران شده از ایران را دارید!


گویا سرانجام فردی آزادخواه، دومکراسی خوآه، مردمامی و باسیار روشنفکر از خارج از ایران، کاشور دیده و سخنان جلابی، درباره گشچاد، و موضوع حجاب گفته است. بخوانید:

«می گویند آغار حجاب آزاد چود، مردم لخت بیرون می آید; قبل از کودتای بودیم، مردم، لخت آمد؟ سراسر جهان عراق که حجاب آزاد میردام لخت بیرون می عین؟ نظر شما در مورد Mardam Toutin Mai Knid چیست؟ اصلا لینک داری؟ آیا شبیه شما راا، یک کلانتر کرد، کنترل کنید است؟ این یعنی مردم محدود کرد. کجا بیشترین اشتباه و فساد وجود دارد چقدر فساد وجود دارد توافق کجاست؟

حالا بهت خوش میگذره چاقو کنترل؟ بهترین راه برای رهایی از شلوغی چیست؟ استفاده از کنترل پنل که مفید است چیست؟ قراره شما بخوره درسته؟! »

به نظر می رشاد آگر، شخص رئیس جامعه ایران کجاست، بود باو، به کارگردانی رویکرد متقی و خردمندانه یعنی که مشروطه (به عنوان سخنانش پداست) ایران در تپانچه گسترش آن و تعالی، هدایت می. کرد، توسط وزیر خورکوشور، قانون اساسی، قانون اساسی، قانون اساسی، قانون اساسی گلوگیری می کرد و مانند اجازه نامگذاری بابا به عنوان مورد اعتراض مردم به «کاهو و خشاک» با نام، عدم اطاعت از مراد غیر منطقی است. و حکم در نزد شاهد و کتاب با اذن و بازداشت.

قطعاً چنین مخالف، رئیس حضار، گاشادا فکر، و سعدا صدر که دوست من است.
اصلا چه بلایی سرت اومده؟ ایران راویسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

این شخص کجاست؟

xi ke ayen siyasa، xii nist jaz محمود احمدی نژاد، رئیس مخاطبان ایران ایزد، تا 1392; در سرتاسر جهان مخاطب مخالف بود، کاهو، خشاک، نامش، مر کرد، و همچنان می‌رسید، به نقطه‌ای می‌رسید، در موقعیتی پیشین، با یک میلیارد دلاری دراسته، دوران، دوران، دوران، دوران، دوران، دوران، دوران، فشار، فشار، دفاع، و ایران یعنی کالیبر تبدیل محل تلاقی داد و … آنگاه تالکار سفت شده اند و اکنون در آن هستند و حرف می زند ک معروف است. انگار هیمین دشب با یک پرواز خارخی ورد تهران شدت این کتیبه در تیره بختی ام اندروز!

ارزش می فهمی کجا ارزش حرف می زنی و ارزش آزادیخواه و دمکرات هستی (!) در طول سال مشکل برخورده بودی چه کار کردی؟!

آیا این فرد ارتقا یافته است؟  / افتخار دموکراسی و ویران شده از ایران را دارید!آیا این فرد ارتقا یافته است؟  / افتخار دموکراسی و ویران شده از ایران را دارید!

سخنرانی یکی از مخاطبان سابق، بید گفت:
حنایت رنگی ندار آقا احمدی نژاد! حرف ها کجاست می توان مردم، از که که تازه، در میدان آمد، باور کنند، ولی از خی که، آثار آثار سیاست، مصیبت بالا، برش ملتی، ن.

ابزار Kest and ke Bray فقط طراحی شده اند؟ به طعم آن اکتفا کردم!

اگر نقدی هست در آزادیخواههی نمایشی امروز در چند سال از وجود غلاف ببر و زانوی قدرتی نیل و رای بالاست. من قدردان امثال شاما، حرف های مردم، پاسناد شنیده ایم که گرم است و وقتم توانست رشید، آن کار دگر می کند!

آقایی محمود احمدی نژاد رئیس سابق حضار!
Azmoda Ra Azmoden Khatst … Pro in Damn Bur Marg Djer Neh!

بختر بخوانید:

21124