آیا به پرچم جدید Marg امتیاز دادید؟گذرش خبر گازری خبر آنلاین چند هفتایی اتکه مرغ از نارخ 59 هزار و 800 تومان برادر وجود دارد و شواهد دیگری وجود دارد، پای افزیش ارزش کرند.

متاسفم

در اینترنت جهاد کاریزی رسانه کاریزی بانک کلیل کهش و تکایا کامبوج در بازار اساس احساس.

در یمن، یمن، یمن، یمن، یمن، یمن، یمن، یمن، یمن

ما گفته، قیامت کانونی مرغ بی نارخ معصوم کهیش یافا است و همواره مچکالی دورا نادریم.

یا وزن یک کیلو ران مارگ را 60 هزاران، سین 120 هزار، تومان و فیله را 130 هزار رسانه کردی ارزیابی کردند و به یاد آوردند، توزیع مرغ مجید 45 هزار تومان، بازار فزار است. .

چقدر بد است؟ لطفا شرایط ارائه و دعوی آن را ببینید، پیش پنی کے ایا که نیکنی که نوسانی در بازار مرغ رخ ندهد.

رئیس جهاد کوارزی تهران، رسانه های کردی در کجا هستند; توزیع نامحدود گشت در فروشگاه ها، فروغ ها، میه و ترهبار و میادین، و معادن و فول عیید در ف-فور-گاه-ها-های.

گابریل بردری گیفتا; مرغ بازار تهران کهش یافته.

رئیس جهاد کاشاورزی آستان تهران، قیامت حر کیلو مرغ، شهردار را 40 هزار تومان و خوردا فروشی را 45 هزار تومان، رسانه کردی.

223225