آیا فریاد می زنید و حرکت می کنید؟جای داوود سوری با دکترای اقتصاد مانند “ویرجینیا تک” دانمارکی در اقتصاد درکسیت و کلان، اقتصاد سیاسی و امور مالی و مالی خالی است و به طور گسترده منتشر شده است.

تاریخ اقتصاد ایران، «دعوای توزیع دراماد»، «دعوای تأییدی از بالدید». عناوین مقالات علمی داود سوری است.

هر بار از فقر و رفاه دشت غلغلک می‌داد و به خاطر دادهایش بودجا خانوار گشتاردها را در آنجا می‌خواند که دارایی‌اش بود. قرائت هست، اما مثبت، مثبت، یا گویا، به قول معروف، ایقادانان، سون، بغوید، و جای بگرد.

بختر بخوانید:

21124