آیا فیلم ایرانی جشنوارا بوسان مای کیند را باز کرد؟فیلم جدیدی به نام «درب» ساخته گازرش خبر گازاری خبرآنلاین، فیلم جدید «درب» به نویسندگی هادی محقق و تایهی کنانجی رضا محقق با عنوان فیلم افتتاحیه BEST و هفتمین جشنوارا بوسان اختب شاد.

جلوه های تخصصی فیلمسازان آسیایی درد، راگابات مایکایند. کجاست فیلم رویتگر مامور اداره برقی استک به عنوان تصمیم که برق خانه تک مستقر شد و دورافت به پایگاه کانادا رسید.

هادی محقق، محمد اقبالی و … عبارت بازیگران که اثر هستند کجاست. «درب» محصول سیتلکم و بخش در میان آخوندها است.

هادی کارآگاه است.

جشنوارا، بوسان فیلم بین روزهایی سیزدهم تا بیست و دوم مهرماه (پنجم تا چهاردهم مهرماه) در ماه بوسنکارا جنوب برگزار میچود.

55245