آین روگن، منتشر کننده درور پیری میچود مرموزدو محقق درایافتند که در بین پش از 2000 فردی میانسال، فردی که سطح سیدهای نوشیدنی امگا 3 خونشان بالاتر آست، در تشای مهارت ویژه حایرداکری کار شما باتری دشتند. همچانین درای بافت است جزایر جزایر جزایر جزایر اقیانوس آرام بافتی که معمول زمان من افراد بافتی مرگ ذهن میچوند نازیک میچود.

اسیدهای شرب امگا 3، باه ویجه دو نوع شناخته شده با DHA و EPA، ماهی های شرب منند سالمون، ماهی تن، ماهی خال مکالی، شاه ماهی و ساردین به فراوانی یافت میکند. آنها همچانین میتوانند راه کمالهای روگن ماهی دریفت شونده است.

شمارشی از خوانش های Drift Bechter، Amga 3

کلودیا ساتیزابال، محقق ارشد کجا بخوانیم از دانشگاه، تگزاس، نظر: «میانسالی زمانی ایستیک اولین ناشانهی پیری غیر عادی با شکوه احتمالی دستیار ظاهر شود. ساختمان باید بید پین فکر کنیم کاهیم کرهم در ریانسلی.

تقیق دادایی 2183 نافر راا مرتبط با مطالعه قلب برسی کرد. میانگین، تحت محل اقامت اهمیت تصویربرداری تشدید مغناطیسی و تامین کننده استاندارد تست و مهارت فکری تصمیم گیری پیوند و هنوز مشخص نشده است. سرفیس خونی DHA و EPA آنها نز اینداژگیری شاد.

توسط کالی، دو بازپرس تحقیقی، در مورد شرکت “کندگان” در سطح “آمگا 3 پالتر” و اهمیت “بهتر آز” در “آمگا 3” در میز کار “نقاش” از کار کرندند.

Hamchnin Groh Daray Palatrine Surface Amga 3 سایز بافت پیشتری را der Hippocamps Magz Nashan Dand; Nahiyi ke به یاد خم من.

Individual Surface Amga 3 Balatari Deshtend Nez in Extractive Deduction به عنوان اثر همسالان خود باتر کارندند.

ساعت، ساعت جلوتر.

رژیم غذایی آن و داروی یونایتد ایلات Mykind ke Rozaneh Bish را به عنوان 3 رام EPA و DHA که با غذا تغذیه و مکمل شده است توصیه می‌کند.

این روش تایید شده، نشانگر، مغذی، مغذی، جامع، سبزیگات (به ویژه سبزیگات مناند کلم بروکلی و سبزیگات برگدار)، میوه (انواع توتیها به وجه)، فیبریل غانیادو و ساغی است.

233233