احترام را اضافه کنیدبه گذرش خبر آنلاین لرستان، دوم شهریور ماه درر رز از هفته یولت، فرهاد زیار استاندار لرستان با حضور در شهر زرداده ماه خرم آباد با حرم شمخرد شهدا به کردستان ادای احترام کردند.

در مراسمی دستیاران مستقل لرستان، دو کارگردان و جمع کثیری از مردم از جمله مردم در دشتند حضور دارند.