اخبار جدید وزیر اقتصاد بری شمداران زمان واریس سود سیهم عدالت و میزان شاد مدیابه گازارش خبر گازاری خبرآنلاین، خاندوزی می رسد با اشاره به جلسه ایامروز شوری علی بورس نشان می دهد کرد: کجاست جلسه ماسب، بورسی که، جنگ های احتیاط، نظر سودان، ماموریت 99 میلیونی، شادعدالواری.

و تزیین سودمورد داد: حد تعادل سود 500 هزار تومان با نحوه ست کردن برگاه سهام عدالت.

اقتصاد اقتصادی در اقتصاد اقتصادی، اقتصاد اقتصادی، اقتصاد اقتصادی

223225