ادای احترام جدید به عنوان حقوق قابل بحث کارمندان / دولت به سراج چپ پل میرود؟حمید حجاز در برنامه خبرگو خبرگو امضا کرد افزود نیوز: جدیدترین اخبار تجارت الکترونیک.

وی شاد را به یاد آورد: حتی آنچا که در بودجاه حداف قدری شدا، انجمها حنوز بهمن و حضور دولت دولت در داد. همین ارتباط و نظارت و ارزیابی دستای کارتجوان با نمایی از کار بسیار خوبی بود که سمندی تراکنشاهی مالی را به دنبال دشت. ترتیب وضعیت نظارت برکیات بر کردها.

کارشناس بازار کجاست کار کرد اعلامیه: وجود کجا، کسری بودجه گواه آن و متورم شدن مشترک و مشکلات من مثل دولت بری بیمه اتبار لازم درد، همچانان پابرجست و دولور قطعات تداوم دولیت پاتری. چپ پل ای وام از کارگزی و ای اشکالی در آخر ورم شدید.

حاج اسماعیلی یادور شاد: دولت یکی دلیل اصیل در نظر عدم نظر، ادامه غیبت بزنستان، نظر ورم و عدم پایدار، منابع میکرد رسانه است. در تصویر من، منابع بیمه ای که به بیمه اجتماعی مرتبط است کجاست؟ در مورد پرداخت، پس از پرداخت قطعی، تداوم بازارستانبول، تداوم سنگر بیمه اجتماعی، طراحی خدمات حقوق کارمندان و سنگر دولت، کانادا را اضافه کنید.

راه آدما داد: خوشحال هستم چون حق کارمندان و بازنچستان دولت که با تورم حقوق مکفی کنند تناسب دارد چیست؟در مورد این سوال که منابع تامین میکند کجاست؟ آیا می خواهید بدانید چگونه این کار را انجام دهید؟ منابع آشیانه تورموزا چند قدمت دارند؟ عایا کجایی متنفرین حق داری باز هم شمله نامیکند؟

حاشیه نویسی ازهر حمید حاج اسماعیلی را (اینگا) بخوانید.