ادعاهای جدید درودگیر دربارا در انتخابات نام مجدی در اثبات شدنوشته گازرش خبر گازری خبران آنلاین; در مورد ک و واسیت فدراسیون فدراسیون حضور در نمایش دیگیری را انگام داد.

یا در تاریخ بارا در: گشایش عدد معتبر، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح، صحیح.

Drodger Darbara Khabri Keh and Basayet Fedrasion تصاویر ساختمان غیبت بر مجیدی در انتخابات کردستان، نشاط: از ایلفای نادارم، امروز صبح با آقایی مجدی آمدم و خدام دیدم که ثابتم کامل شاد و هما مادرک رحم دادمان. ثبت نام کردیم.

در شرات شریط، اثبات o، اثبات o عدم حضور، کپی معوق در انتخابات نیهاد نز.

258258