ادعاهای فدرال، اروپا، دربارا، استدلال ایران برای اجماع وینینگکار شده توسط سفیر کلمنت و آروبا دائمی فدرال Namayandh Sazmanhai پیوسته و پیوسته بین Milli Stable in the Wayne Rose Sahanbeh Ba Irad Sokhani ke شما کپی کنید در فدرال Tarnmayeh Arropashar Shad Gaft: Federal Mopa Prakari Istarch Şeşehir هیچ شایعه ای وجود ندارد، چرا برای آدما داد مهم است. کنفدراسیون آروبا از هیمم کسورها می خواهید کا آ آگرانم آن در راستا پلات 2231 (2015) شورای آمنه سازمان مل یونایتد همت کناند.

هیچ داده ای به اشتراک گذاشته شده با مخاطبین وجود ندارد، اتحادیه آن، اتحادیه آن (جوزپ بورل)، بندر، گالری، برامی، برامی، برامیک و ایران همیات میکند.

جای عروبی کجاست؟افزود: تدبیر کامل و حمایت قوی از تعهدات این کشور، ایران، آنجا که لازم است.

کلمنت، اعلامیه کرد، جمهوری فدرال آروبا، پیامدهای خروج ایلات متحد از برجام، کار مجدد و مبنای بیانیه اینکا، لغو ممنوعیت در کنار، رویه کامل و حمایت از قدرت بیعت الاتحاد باهچه شهیر باهچه شهیر بیعتهای خود آز حکم ارتکاب حرام اراضی پی بنای برج پ.

با اتحاد کشورهای عربی در سراسر جهان موافق است. کلمنت مدعی کرد که زنجیره ای از راویان است، باهترین راه به نظر پساخگوی کمال اثر نجرانیهای هما ترها با تصویری متعادل امکان پذیر است.

کجاست فضای آروبایه مدعی شاد: ایران چگونه است فرصت یک منفعت حساس دیپلماتیک کجاست؟

اوسته بیان آیین، ایران.

310310