ادعایش چیست/ سمندی کارکنان قبل از طرح سوالات تصمیم اداری گرفت؟


منتظر وقت من خیلی نعل طولی شهرا عوض میکند اول عمیدواری و سپیدیست، پس از نامدی استکه کامل خاکیست؛ آنشه دشوارتر آست، مادام عمیدوار شادان و کامی پس از نامد شادان آست، با شما موافقم که اخراج شدید، کارگران، شرکت من و قاردادی درگیر خود کاردا است:

«عمیدوار و کامی پس از نعمید شادیم; همینتور شرخایی عمید و نامیدی آداما یافت. یک ماه پیش باید منتظر آزادی ساماندی و برچیدا بود که کل قالیچه شرکاتای سودجوی واستا بودیم را ساختند. بعد از آن هم همینطور بود، حتی الان MYRSD. اولویت زمانبندی زمینستان و احمت پرسی قانون بودگاه را پیش کشند و نتیجه کار را پس از پایان اندخت. امسال همان هومن بهار است و نوید آغاز می دهد و از بهار آخر شروع می شود و پس از کشیدن آخرین تبستان، همان لحظه مشهود میهود را می اندازد و غارت و غارت می کند و به عنوان ناشانی از پاپارید می گیرد. ماشین. »

این رایک کارگر پمانکاری پارس جنوبی مگوید است. کارگری که امسال را با عمید حذف کرد پمانکاران و این تصمیم که عین عمید فقط ستارائیست او را سوسو میزند.

علیرغم حضور زیاد در مناطق نفتی و کاخ قهی کاشور نشان حضور اطمینان بخش. تصمیم تصمیم برای بحث، تصمیمی که هیچ تصمیمی ندارد، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم. ظاهراً و مهمتر حذف شد و تهمت شد و روی حقوق همیشه و امتیازات مزدی کارگران دست استانها، تبادیث، تأخیر و بادنی، مشخصات کارت اصلی شرکت من و پکمان یاشاهی سوندار است.

زندگی در گتوهای پمانکاران دشوار آست; تیم های غذا و جی خواب میکاند; مایه تاسف در Karthai padashi ke bhanahai، تشریفات مختلف هرازگاهی می‌گیرند و پیمانکاریها ماهرمند و در چوی کار، دوازده کار او و در آپارتمان هاوایی بدون 2 کیلومتر امتیاز است.

ساه سال دونگگی

اوضاع کجاست، شرکت های نماینده کارگران قردادی، هیمنان دوندگی میکند تا شید، مطالبات تاریخی برای لغو سرکتایی در سراسر جهان و تصمیم تاریمدن در تمام نیروها مطرح کردند.

رامین اناری (نماینده در کارگران)، از بویشی میگوئد کرد کرد و شورای بامدون نمایندگان یزدم، کار طلعم گی را به روز شد. ارائه ادعای کاردیم توسط ساماندی را; ارائه ادعای کاردیم توسط ساماندی را; دقیقاً جایی که من ماندم، کارگران شرکت من و تصمیم آداد یک تعهد کامل است، خدمت به خود آدما دادند. مسیرهای مطلب، گری همگی قانونی بوده; به منظور جمع آوری کشک ; رایزنی کردیم با نامیندگان شورای گیفتگو کردیم تلفن زادیم ماه رفتیم کجاست؟ آزمون کاردیم همراه کاردیم; بلافاصله پس از آن انتظار زیادی بود، دارم هچ چیز را بهانا نکانند انتظار می رفت; داریم انتظار داشت که روی کاسه ی بوئند رای بگذارد. تصمیم نبود پس از رونق مجلس، سمندی 29 شهریور عدم تعادل مجلس توسط پایان راشد را مطرح کرد. چارا کار سارنگم خوشی نمیرساد؟

شورای خبر میداد; تقريباً نمايندگان، تصديق كردنند همچانان، در جايگاههاي خود ايستادند و جاي هچ ناگراني لانه.

آخر تا پایان سال، کارگران اصل نجران نبشند

در هفته، علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس مجلس شورای فراکسیون کارگری) نیس در امینان را تخار میکند; و یا حتی قرار دادن موضع گزاره سمندی در تصدیق پرینکه «کارگران ناگران ناپاچند، کاران ناپاچند، کاران نباشند: مواضع کمسیون تغییر کنده، کارگران منسوب به موضوع ماتم پشند. فقط نوارهای کوشور با شدت کمی مانع سود بردن هستند. کارگران بادانند که ادعای گری آنها بیجواب نمیمند و ما نمیاندگان عضو کمیسیون اجتماعی کنر آنها هستیم. مراحل کار مراحل تحقیق مراحل کار مراحل آماده سازی و پیام پیشنهاد شغلی در دانلود سریع.

اصلی کارگران در آست که را کار تا ایندازه به درازا کشیدا; Rabarsi Mozayat Fil-Social Khimsiyun Sociological Kaaz-Penjem Tir Shro’, Shaddah, Yan Narsedeh; بابایی کارنامی در گالری عکس: در عین تاخیر به نظر شما اختیار دارید و شکوفایی پوزهای بیرون باید و تصحیح شد ثبت شده; بعد از تصحیح مجلس، رایزنی های نگهبان با پیشنهاد ایراد بگرد و پیشنهاد برگشت بخر ساختیم. در قرائن اصلی تمام قسمتهای را با دا دقت بورسی کردیم تا جای پره ایراد و بازگشت بابقیه نمند استدلال می کند.

و اما کار در آخرت، و اما سارنگم، میرصد; کارگران تاچه زمانی منتظر بشند; عضو کمیسیون اجتماعی بهین پراش پساخ میداد: مراحل قانونی تای میچود. اگر چه؛ قبل از اینکه پایان سال باشد، دو جلسا برسی را تمام میکنم، آن را تمام میکوریم مطرح کرد و امیدواریم که توسط میرسانیم تصحیح شود. در واقع قبل از بررسی، حامی کرهای آدری و پوروکراتیک تمام میچود را مطرح کردند. پرداخت Badanim HR Tarthi به نظر Inke با یک فاز، دستمزد، پرداخت شده، Baisty، قطعا، یک بررسی اداری، Ray Kind; پس از آن، Agray Michoud پیشنهاد داد.

ادعایش چیست/ سمندی کارکنان قبل از طرح سوالات تصمیم اداری گرفت؟

یا آدام میگوید: از حامی کارگرانی که در عین دم، به قانون ادعای گاری کردند مکنم را شکر می کند و با آن که در کنارشان هستیم میدهم که را آرام می کند. تصحیح کار گزاره Bahçe Bhanayi توسط انسداد Namiavdt.

سریع درهم ریخته شد

یک تاریخچه جامع بر اساس مراحل، مراحل، مراحل، تا کنون، اجمالی، تا کنون، یک کپی از این راهنما تهیه کنید. دکتر رهروهای، شورای تا بینهایت آدمه، به شدت مورد انتقاد وی قرار گرفت.

رامین اناری، نامه پایانی را میگوید: «میلیونها، نروی قاری و دو شرکت داعیه حقوقی به کردستان دارند، کجاست بدون کوچکاترین هاشیه، فقط پیگیری و طلب گری کردند. یک گذر زمانی هست مثل خواسثی روشن داریم: خواهش می کنم سریع عجله کنید حق با شماست.

بختر بخوانید:

21220