ارزش عجیب ارزانترین خانه ایران را پپینید / گرانترین خانه 276 میلیون فرختا شدبه نام گازرش خبر گازاری خبرآنلاین مرکز عمار ایران بدون اطلاع محل تصمیم کجاست پادشاه یک کشور جهانگردی و بدون اشاره به پرداخت وجه پرداختی که ما پرداخت کنید، ارزش یک متر مربع بر اساس اوراق قرضه کردی است.

آرزانترین پادشاه فرختاهای او در کوشور است. شاه نارخ کجاست 126 هزار و 400 تومان در متر مربع فوروش است … محل قرگیری پادشاه نز کجاست در گازاراش مرکز عمار ایران لانه مشهد.

حاشیه نویسی گازارش در بازار ویژه مسکن را (اینگا) در خوانید.

223225