ارزیابی انواع قرچ و جوانه در مزارع تربار


در پرچم های لینک های عمومی، سازمان، میعادین شاهداری، تهران; در سنجش او تا اینجا می توانید جدول زیر را بخوانید.

قاریم قار و جوانه در توضیح اطلاعات قاری مورد ارزیابی قرار گرفتند:

1- قرچ دکماهی فلا (پشت بسته) درجه هجری قمری/کیلو 39 هزار تومان.

2- قرچ دوکمه به معنی (پشت باز) درجه گرم 35 هرتز تومان است.

ارزیابی انواع قرچ و جوانه در مزارع تربار

3- یک فنجان قهوه یعنی دمای آن 40 کیلوگرم در ساعت است.

4- بستنی قرق دکمای که شدت آن شش : 250 گرم 10 هازار و 800 تومان است.

5- قرچ دکمه شش باندی 10000 گرمی 41 هزار تومان

6- جوانه شبدر بسته بندی بالایی 250 گرم 14 هزار و 200 تومان.

7- جوانا گندم باستا بوندی بالایی 200 گرم 9 هزار و 900 تومان.

8- گوانا مش بستاح باندی بالایی 200 گرم 13 هزار و 900 تومان.

9- سالادي مخلوط گوانه با شش بوندي پالاي 200 گرم 14 هزار و 900 تومان.

10- جوانه یونگ (آلفا) پستا باندی بالایی 200 گرم 18 هزار و 300 تومان.

بختر بخوانید:

271 46