ارزیابی Tal, Sekka and Rice 1401.04.28 / Evaluated Tal Recht; سککا کانال عوض کردبه گازارش خبر زری اخبار آنلاینامروز، هار دیلار آمریکا، تومان، درمان میچود.

حر میثقل طلا امروز با کهش 13 میلیون هزار تومان و 914 هزار تومان شهاب سنگ رشیده و حر گرم تالی 18 عیار و 343 هزار تومان به عنوان خورده است ارزش گذاری شد.

بازار فلزات گرانابا، یک تکه سکه امامی با کهش 103 هزار تومانی 14 میلیون 993 هزار تومان رشیده است.

انواع برنج، سکا و تالا در دوز، شکننده، هاش و هشتم مورد ارزیابی قرار گرفت صحنه ها را مشاهده کنید:

دلار (در عابر بانک)

27 هزار و 889 تومان

یورو

28 هزار و 912 تومان

Sekka Tamam Azadi Bihar

14 میلیون و 371 هزار تومان

حیاط جلویی

14 میلیون 993 هزار تومان

nm sok

8 میلیون و 195 هزار تومان

یک چهارم سهم

5 میلیون و 213 هزار تومان

اسکی گرمی

3 میلیون و 85 هزار تومان

رنگ کالیبر 18 گرم

شما یک میلیون و 363 هزار تومان دارید

رنگ هار گرم کالیبر 2

شما یک میلیون و 817 هزار تومان دارید

حور میثقال تال

5 میلیون و 914 هزار تومان

او انس طلا

1.710.14 دلار

بازار دیلار در آزاد

______

223225