اروپا 300 میلیارد یورو مهمات زرادخانه لاجوردی روسیه کورد را مسدود کرداطلاعات را می توان با انتقال اطلاعات مندرج در گزارش های زیر به دست آورد.

دیدیه ریندرز به‌عنوان تسهیل‌کننده عدالت فدرال، هدیه آروبا در گفتوگی: تکنون درایه‌های 90 ساله، ایرزش، 17 میلیارد یورو، هفت کوشور آزمه، 2.2 میلیارد پاسخ.

در مورد ریندرز، فدراسیون اروپا، درهشت، ماه، غازتا و آغاز، عملیات منظم روسیه در اوکراین، هشته شش تحریمی، علی میسکو، اقدامات کردها، است. مقام اوکراین برها از خوری پلتفرم دیجیتال برای عین درایهای مدوشده، اوکراین شد.

دیدیه ریندر درینبار گفت: آر پل و درای که اتحادیه اروپا در نتیجه تجارت جنایی بشد به بن بست رسیده است، جایی که امکان جریمه آدرس با اوکری مسیدین، کریخت کارن به بن بست رسیده است.

جایگاه اروبایی همچانین افزود کجاست: همچنین در ارچوب تحریم های غرب 300 میلیارد یورو و یورو و یورو نقاط در طرف های مختلف بن بست شدید.

کجا امکان دارد یک 300 میلیارد یورو با آدرس از dashta shoud ta zamani به عنوان کپی از شرکت اوکراینی کانادا.

310310