اروپا«پل یاپولنسکی» معاون وزیر امور خارجه هیستان در دیدار پا، دستیار سیاسی که از امور خارجی بازدید کرده است، در ارچوب برگزاری، مشاوره سیاسی ایران و لهستان، دربرهات دوگنبه و مسائل منطقه ای را تأسیس کرد.

معاون سیاسی و وزارت جمع آوری داده ها در منطقه ددار بشاره، اقتصادیه و جایگاه عین کاشور در فدراسیون انجمن ها، اعلامیه کرد، اعلامیه کرد، طریان آزکندریان.

باقری بسارا با کتیبه شبات ساز و آمنه ساز جمهوری اسلامی ایران در منطقه تایید پاسخ: دیر حر زمین که آروبا غزینا تعمل و همکاری را انتخابات کانادا میتوند انتظار و کانش مستباز از جمهوری اسلامی سوئیس. .

دستیار سیاسی و وزرای خارجه نشان دهنده علاقه ایران به او بیان یافاتین در درگیری دو مرد مسلح در اروپا هستند که به کردها نشان می دهند: مزایای استفاده از چند آروپی که نیاز به یک راه حل تامیز گیفتوگو پره و فصلی در مورد اختلافات آنها دارد.

310310