از دهنم یادداشت کن نماایندگان درباره افزیش حوض باشانشستان رتبه بندی معلمان و باداش بنده فرهانیان و بازنری در حقوق کارمندان.


نمايندگان مجلس در يادواره لب هاي خود با موضوع حقوق افزايش بازنشستان قانون رتبه پاندابندي معلمان و پرداخت بداش اول خدمت فرهنگيان پرداخت كه در آين گذرش ميخوانيد:

* حقوق دولت بازيش يك بيمه اجتماعي سردارگامي پوسته عزيز پايان داد كجاست

شوش در شورایی در یاد لب های خود خطاب نظر عمومی دارد: نروهای اثری موثر در آرک، صحاح، نروی انتظامی، نروید غلغلک دادن هر نقطه از دششنند. خواهش استیک را از کجا آوردی؟

یک سخنرانی از رئیس حضار GFT داریم: قانون دو معلم، معلم، معلم، مجلس شورای اسلامی، اینترنت مجلس شورای اسلامی.

نماينده شوش همچانين سخنراني قائم مقام اول حضار نز فيت: سريعتر به وسيله هاآرتص با پرچمهاي حقوق افزايش 38. بيمه اجتماعي با سردرگامي آنجا قشري عزيز پايان داد.

* تسریع در فوریت پرداخت بداش خدمت فرهنگیان ضروری است

دار آدم علی رضا نذیری نمااینده خمین در یاد لب های خود شتاب در پرداخت بداش پایان خدمت فرهنگیان گفت: برخی از فرهنگیان سالور آداش پایان به خدمت خدیموز وزمانی و زمانی پرداخت.

وی آدما داد: برای تصمیم گیری، من یک کارمند زندگی می کنم، تصمیم من یک حالت مناسب است، باید از تصمیم هر استانداردی استفاده کنم، همانطور که کارمندان شورایی یک اختلاف را حل می کند، نایروهای، برای نهادها، مؤسسات و شاخص اطلاعات. .

یادی از لبهای نمایندگان دربارا افزایش حقوق بزنچستان و مرتبه بندی معلمان و بداش پایان خدمت فرهنگیان.

بختر بخوانید:

*دولت فی آگرای رطبابندی فرهنگیان قانون گری می کند

بارامیل اساس عین گازارش، غلامعلی کوهساری نماینده آزادشهر در مجلسی در یاد فیت: پرداخت پل گندم به کوازان.

در حالت آبادانی یاد خود بیان کرد: دولت در رتبه باندی. هیئت مدیره کامپیوترهای رومیزی و رومیزی

ناماینده رامیان و آزادشهر در آدم خواستار تغییر وضعیت نیروها و بازدید از بهدشت به همراه نیروهای طرحی و همراهی من، دو معلم حق التدریس، خدمات خرد، غیرانتفاعی، رنسانس من و حل مشکل مربوط به سوله بهزینشستان.

* 10 آوزايش در حوزه حقوق كاركنان

همچنین محمد وحیدی نمااینده بجنورد نز در یادآوری شفاهی خود خطاب توسط رئیس حضار فتح: کارمندان دولت حقوق بگیران در کوشاری و زنچستان خاندان بالدید تورت رژیم هستیش.

نماينده بجنورد در شوراي همچنن سخنراني وزير ميراث فرهنگي، راداشي و صنعا دوستي تحفه: ميراث داراري و فرهنگي حائز اهميت است و توصيه اکيدي واسطه حرم معظم رهبري در گسترش آستان خراس و حضور آن شد.

21220