از فاضلاب گرفته تا زمین های گلف: شهرها با دلارهای جدید فدرال کمک های کووید سبز به نظر می رسند