اسارت مصادف است با آسیب پدر / انس


جواد مطیعی رئیس مرکز فوریثای پزشکی اردستان توسط کردها فاش شد: ساعت 19:30 شامگاه حادثه جامع بالوار برای بازدیدکنندگان فاش شد.

تصادف آسپ پا پکان;  حیوان مرد

Wey Afzod: آدام را بچرخانید، رام را نفرین می کنید، فحش می دهید، فریاد می زنید، و شما یک کشک را تصویر می کنید، با شواهدی از شوک های شدید وارده، حیوان به شدت آسیب دیده.

فورثایی پزشکی مرکز اردستان بیانیه کردی: شوکه شده از حادثه میانجیگری ارگان بیمارستان، شهید بهشتی اردستان، انتقال شادند.

233233