استعاره همتی «فتح الفتوح» دولت است


شیرین کننده شیرین کننده پا خوشحالی می گویند شوک Tormy Rice 4200

انگار فاتح الفتوح خیلی شدید شده!

در انتظار دشتند با کهش تا 50 روز دعوای ضروری،

ورم در هامان، بریده آدم یابد.

ترک چنگال گرد یک امر طبیعی و اقتصادی است.

گفتد، حذف 4200 NIST، مردمی سازی است.

برنامه Tony Layers Medium توسط دانشگاه Payin Chist؟

استعاره همتی «فتح الفتوح» دولت است

بختر بخوانید:

21220