استقلال قهرمان قهرمانی را فراموش کردبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین; در حال حاضر میوه کشمش گل ملوان است، محل من بالاست، استقلال غلاف بچتر است.

مهدی پور یارگیر مستقیم بارانی بود اما زمان من توبه با بارانی رشید مهدی پور آکنش خوبی و نشان ندداد و فقط بازیکین ملوان را چند گام مشایات کرد.

بارانی تاپ را باهیرون ارسال کرد و تاپ آز بین پاهای مهدی پور کراسینگ کرد و باه راسید حردانی آنها یار بایار متقیم خداش رها کرد تعزیر با خیالی آسوده تو راه سمت در ارائه دو فضا شلی کانادا.

بازی کجاست نظر سومین بر دروازه حسینی که از زنگ جدا شده و نگاه میرصاد یک بازیکن دفاعی قوی است؟

256251