اسکاچ دیترتر ایرانDragan Iskoçiçi 21 Tier Brai Bergzari جلسه ای با اعضای ستاد شورای فدرال فوتبال در ایران، آمده بود، هومان متولد اروپای بازگشت و غذای بنیادگرای احسان رسانه ای، تصمیم هیئت 30 ردیف دیگر بهیدی، ایران است.

البته معلوم است که کروات پرورش دهنده، روی نمکت تیم ملی، برنامه یا نز، کردها را تغییر دهید، باقی نمانده و اسکوچیچ امروز ایران، نیامد را دارد. ظاهرا یک تصمیم تثبیت کننده است.

آستکوچیچ که 20 شهریور ری شروع یک اردو بعد از تیم ملی در نظر غرفه آست احتمال فراوان قبل از 21 مرداد تاریخ معماها تاریخ کتاب تاریخ ایران.

بختر بخوانید:

5212574