اعتراض به استقلال محل برگزاری سوپرجامامروز پاد که سازمان با انتشار اطلاع رسانی، یعنی مکان و زمان برگزاری ددار سوپر جام میان استقلال و بافندگان را رسانه ای کردی که تی ن، کجا مسابقات قرار آستریوم شهید بهنر شهر کرمان برگزار شد.

بلافاصله به دلیل استقلال خبر رشیده که آبی پوشان منتسب به انتخابات از سوی سازمان، مخالفان و تصمیم استقلال نام اول، اعتراض خود نسبت برگزاری در بازی در ورزگاه بهنر. کرمان رسانه کنند.

در مدت زمان معین، وظایف در انتخابات دفاتر انتخاباتی در مقیاس وسیع. ورزشگاه استقلال روی ها آزادی و حکاکی جهان اصفهان است.

لااقل در ترکه های من و خرده ها و رازشگاه های شهید بانر در صورت ترمیم AST. قید اخروی تخصیص محل برگزاری که بزی مورد خواهش بود.

258258