اعتراف به 47 فقره سرقت از اماکن خصوصی در اهواز


به گذرش خبر جهت من خبر آنلاین سردار «سید محمد صالحی» در کالبدشکافی محل پخش خبر دشت: در صورت سرقت این چند خانه و اماکن خصوصی با وساطت سرنچینان یک دستگاه خودرویی. پچو، ارس باشو، وست به، شرق باهوز اهمت و سرسیگییت موضوعی است در تصویر و اساسنامه کار ماموران انتظامی شهرستان اهواز قره گرافت.

ما اوزود: ماوران پایگاه شرق محل آگاهی پس به عنوان انگام از تحقیقات و استعلام مطلع شدم، یک بند 3 نفرتات سرقان را شنسایی و قضایی هماهنگی مرجع یک سایت و غفلگیرانه ینسیزیانشی راکید.

فرمنده انتظامی، بیانیه کرد: متهم در تحقیقات کرد.

سردار صالحی بیان اینکه متهم به تشکیل پوروندا، مرجع قانونی، آگاه، خاطرنشان کرد: جهت قانون اساسی سایر همدستان در قانون اساسی کارقردار درد از بین رفته است.

46