افشین پیروانی: به شهرستانی بودنم افتخار مکانیم / مقابل


نوشته گازش خبر گازری خبرآنلاین افشین پروانی استوریان در صفحه شخصی من در اینستاگرام با پاورقی برای یافتن شهدی برخی اثرگذاری استعاره والای پساق داد.

پخش تصویری کناریک کدک با لباس محلی، بختیاری می گوید: «سلام بر شما عزیزان. خارج از تحقیق، هدف شما باید تحقیق در مورد یک موضوع باشد، مانند یک دفتر نقشه راه. اصول اخلاقی شما را همراهی می کند. متاسفم برخی با جوسازی، به دنبال، انگیزه دهنده اندیشه های کل کشور، از خدام به شیرازی و شهرستانی، بودنم افتخار مای کنم; هما جی ایران سرایی از آس. »

افشین پیروانی: به شهرستانی بودنم افتخار مکانیم / مقابل

بختر بخوانید:

251254