اقتصاد راکد؛ منتظر عمار نباشید


به عقیده اینک، اطمینان، شوید، اقتصاد آمریکا، درگیر.

اقتصاد راکد؛  در انتظار عمار نباشید

Hamantur ke dar Bahran 2008، کلمه رکود، کلمه رکود است.

بلومبرگ

بختر بخوانید:

21220