اما و اگراهای آوزایش حقوق دو متصرف و بازنچستان کوشاری در شهریور


توسط گازرش تازه نیوز رئیس سازمان برنامه و بودگا با اشاره به او توسط آنکه دولت را با استاتوس من صفر صفر تبدیل گریفتم و موضوع افزایش حقوق دو سرنشین و زنچستان ، به شری و کوشور هونوز قطعی است.

به نقل از ایسنا، مسعود مسعود در خبر امروز به مناسبت های هفت دولت با اشاره به وضعیت حقوق دو سرنشین و تامین منابع مالی که تعیین نشده است، کاشف را نشان داد: حاضر در دولت دولت. دریفت ماکناند; یعنی آگار فردی امروز در دولت بیاد پاداش، تنها باید پاداش، فاندای های کشوری، بازبینی کوردا و حقوق را حمید پرداخت کنیم.

بختر بخوانید:

اما و اگراهای آوزایش حقوق دو متصرف و بازنچستان کوشاری در شهریور

بختر بخوانید:

1046