انتقال پمپ شیدن شیدن و نقل و انتقالات پرسپولیس به خاطر آپشنها!یورگن لوکادیا مهاجم هلندی محل اختلاف پاشگاه پرسپولیس، باخست مالی، بالاسمیش، مانی است و بین عین پازیکین و عین پاشاگاه انگام چاد اتفاق نظر وجود دارد.

جمعه جمعه مجموعه پیوندهای الملا بسگاه رسپولیس که چند قبل از ترکی رهی شدا بود تا خاطرات پین بازیکین راجی بازیکین بازیکین جامی جامی گردآوری آغاز می چود و سرکوشان همچنان در زهبه.

اما این مهاجم تصمیم نست است. ظاهراً کل تفاوت پرسپولیس و یورگن لوکادیا بر روی گزینه دلار 300 هزار دلاری، منشأ تصمیم گیری است!

در واقع، در هر فصل در یک فصل یک فصل از فصل کار در درخشان خداش تصمیم مؤثر بود، یک شماره راهنما اصلی که، شنیده، قاعده، 1390 هزارار، باید 300 هزار دیگیر پاین کیند پراختکن. بنا به توافق لوکادیا خیلی بار و اسرار درد با موافقت نارسده آس.

258 2584