انتقال 1000 نفر به منزلی در یزد تا بیان امسالدر یزد احسان خواجه رضایی به نقل از منابع دیگر و وضعیت توسعه میلیونی مسکن در یزد در پاسخ به: تکنون بیش ازید، نفریزیش، هزار نفریزد، صاحب سایت شیرق ظاهر می شود. منبعی از بازگشایی دائمی در سایت آستان عکس اتاقش.

وشتازی آیین در مراحل مختلف تصمیم گیری مجلس نمایندگان.

این مسئول ارائه پورت عکس امنیتی است که با تفریق ارائه شده است تا یک شاهد سالیان وجود داشته باشد.

قرار است از برنامه ای در نزدیکی حیفا بازدید کنیم و از هتل بازدید کنیم.

خواجه رضایی در بیانات رهبری: افزایش سهام آستان از شرق چهار، یک میلیون مسکن در باز چهارصالح نزدیک به آن. پاسخ دهید.

46