اولین پیروزی استقلال با هدایت ساپنتوگبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین; تصاویر تیم استقلال در حوزه بازی تدارکاتی پش فصل دارای تهذیب فاتح کاراگومروک ریفت و نتیجه 2 بر صفر با پیروسی راسید است.

ابیهای تهران دریدار پیش شاگردان آندرها پیرلو سرابی پیشین یونتوس درازیف را دو بار واسطه امیرعلی صادقی پاز کارند تا اولین برد سرابی پرتغالی را جشن برد.

در این مورد عارف غلامی و کاوه رضایی تصویری از متخصص بینایی در دنساز تیم نف ​​کرند و سیرت تیم با چرخش دریدار در میدان رفند دارند.

استقلال در صومین بازی تدارکاتی پش فصل عصر فردا نیز توسط صفوف واکر قطر خواد رفت.

بختر بخوانید:

257251