ایران مدعی قجاق، تسلیحات از بندرعباس، بحار الحدیده، یمن نشد.به گذرش خبرآنلاین نصیر کنعانی سخنگویی و دیدار ائتلاف ترجه در سفره قیجی، سمت عشارات، اشاری دشت: اینگونا مدعی طرف و حامیان غربی آنهاسیت.

سوخنگاوی و او از مسائل خارج از افزود بازدید کردند: ائتلاف همسایه و حامیان غربی.

کنعانی در آدما ازاردشت: اتهام زنا از سوی جمهوری اسلامی ایران که در منطقه کرد انحرافی راستای، تقاطع منطقه و جهان آزیت های، بهران، یمن واقع شده است.

سخنگوی و وزارت امور خارجه افزود: همتیه عالی جمهوری اسلامی ایران در مردم یمن در بحران عین کاشور ماهییت دشته سیاستمدار ایران همواره رند مسالمت آمیز نظام سوزان سوزان سوزان لیشتن.

تایید پاسخ کنعانی: تداوم مشی مخالفان و تکرار سناریوی خود نخما بر ادعای محو شدن، مفقود شدن، توقف در دریمن، نتیجه جدیدی که سودی ندارد، فراتر از تعداد نوخواهد زد.

311311