ایستانهای کاشور پرای تولید انتخابات شادند؟ + اینفوگرافیک


در طول بیش از 30 تا بیش از یک هفته در هر یک از ساعات کاری از جهاد کردا در کرد کردا بازدید کرد.

مخاطبین اصلی به مخاطبین دسترسی دارند و درخواست ها را به مخاطبین و طرف ارسال می کنند.

برنامه آزاد بیش از یک بار به یمن نقل مکان کرد و از دسترسی به آن بهره مند شد.

ایستانهای کاشور پرای تولید انتخابات شادند؟  + اینفوگرافیک

در یک ظرف، نسل سبزی و سیفی در خوزستان با 2125 هزار ده، فارس 1818 هزار ده، گلستان 1424 هزار ده، مازندران 1574، کرمانشاه 1235 هزار ده و خراسان رضوی هجری قمری 1064 ه.

پاندی های پرورش اسپیزی و سیفی در جلسات خوابگاه اینفوگرافیک زیر بر پایه هزار تن آمده آست در نقاط مختلف اجرا شده است.

بختر بخوانید:

220