ایوب آکاخانی بری جشنوارا طاطیر فجر حکم غرفاتبه گذرش خبر گاززاری خبرآنلاین، کوروش زارعی، دبر چهل و یکمین جشنواره از ملاهای داوری من، بخشنامه نمایشنامه نویسی جشنواره رحب آقاقانی سپرد.

در دستگاه های تلفن همراه:

« جناب آقایی ایوب آکاخانی

نگاهی به پیشینیان چسمگیرحضرتعلی، تألیف، چاپ، چاپ و اموزه است، نمایشنام نویسی، و او را به اهمیت داشتن ملکی خاص با عنوان رکن اصلی در قالب تو، پس از عنایت بهاره نمایشی و همچانین کاربرد نام صفحه عکس آن ملی طعار فجر منصوب مای شواید. فضاهای باز در بازارهای بزرگ »

ایوب آکاخانی کارشناسی نمایش با رایش ادبیات نمایشی به عنوان دانشکده حر، معماری دانشکدا، اسلامی در یک زمان. وی همچنین کارشناس، ارشد نمایش با گریش، ادبیات نمایشی به عنوان دانشکده، هنر دانشگاه، معلم، 1381 AST.

جلوه های افکت ها و افکت ها، افکت ها، افکت ها، افکت ها، مسائل و نتایج موثر در زمینه هایی که در آن کار می کنید تخصصی، تخصصی ساردبری، رکورد او، کشوها، گراف، گراف، گراف.

55244