ا ا ا ا ا ا ulatedنمایشگاه عمومی در شهرها و مهارتهای اخیر، رافائل، بررسی، تعادل، نمایش، در، استان، ولایت، بیان، خود اگنس، غنی سازی، 60 رگاز کردم.

وی پاشا اهداف برینخبرد و برنامه هیمن را مشابه میکنم تایید کرد، خاطر نشان کرد: در سایه راکتورهای راکتوری تحقیقات قانع سازی 90 در دشتند; آگر که از آن باطل است، بقیه آن باطل است.

رئیس سازمان عطامی تاکید بر پاسخ: حر کاشوری برنامه های خودش را درد ولی چارچوب و انس بین ملی انرژی اتمی بر آنکوم است.

اسلامی همچانین در جریان آیا خاطرات پادمانی ایران و انس بین ملی انرژی آتامی همچنان در جریان جریان شرق؟ آخرین پست: Mezarat Padmani Nadarim Complete Resources Tahami Muttrah Astke Ajans Bayad Khodesh Mawared Maward and Canar Baggard.

ایران هچگاه پناهکاری و قانعزایی بیرون آس چارچوپ نادشتاه آس

یک اسلام گرا، حشید، عضد، عضد، ایران، بیان انکه، اساس کودتا است. چه زمانه، تونتیستیم، مردم، سایت و محل جی خود در نمودار، داهیم، ​​انجا موفق شادیم.

وی افزود: تینکه اکنون کاشور بید گسترش پدا کیند و مردم مهور بشد، راهحلش به سمت اثرگذاری آن در راستای همافزی شهرستان آست. بشد هواسمن، بشد دولت، وین دولت، دوباره با دولت نبندیم، یا مسایل آسترکه کیکیاز کاشور چیست، قضیه هینتور کجاست که خواسته هایش به تصویر کشیده شده است؟

پاسخ تائیدیه اسلامی: زمان من امر مردم راه احسا کنند و راه حل ها ها ها هاهل ها ها خلانا ایجاد کنند با فاز طبیعی میروند و کار یک میکانند چرا که چی چی نیست که نیسساری به طرح یومیر دولتی.

ماشین حساب ساعت ساسمان ماشین حساب خود را به کار می اندازد. 20 سال است که یک جمهوری اسلامی از اتهام میهای تراهی کارندند استفاده کرده است.

اسلامی یادوار شاد: 20 سال دولثی گزثه به یاد کرندند و نقل برهان برجام شدا و چارچوبی که درد، اما حالا بزهم برگیشتند و هامان اتهام در قالب انتساب ربایش شده و جای آن ادعاست. .

ریس سازمان اتمی پاشا، تایید دفن بنیاد تیراش برجام، میانجیگری در تایید جمهوری اسلامی، اتهام وارده و تصویب قرارداد بوده که از توافق منتفع شد: این Paypend Nbodend است.

بیانیه کرد اسلامی: واقتی که نظرت را پرتیم را پرتیم در نظر اقامه اتهام بوده است، دوربینها در نظر رفع اتهام کجاست اتهام بوده است، اما تصمیم بر اساس اتهام او پابارجا مند دلیلی. و که دوربینها جای مناند. شما کجا هستید؟

وی یادور شاد: جمهوری اسلامی هاچ زمانی پانهنکری نادشتاه آست. غنيزازي بيرون چارچوپ و بدون هومهنگي با آكانس نداشتهيم چيست؟ یافتن احوال آب سنگین و تکلیف زرسختایی صنعت اتامی چه امر هاماننگی آتاناس بودا و زیر چشم آتاناس بودا و اینک اینجا هستند. و اما اینکه کجای دوربینهای اصطلاح پراگماتیک دارد با توافق عملگرایانه راستان هامانتور که در پرگام با شرح و توضیح PMD و چه وقت من آمنان کاردیم که دگری کسناند ش. آنها نیز توسط من طراحی شده اند.

311311