بازار نزولی تاتیریش را غدشت; تحقیق ارزیابی شده توسط سهام عدالت


سیهام عدالت، هومان درایی، که همواره، با ارزش خونده میچود، حدود 4.9 میلیون گنجانده شده است. سرعت سنج 10 میلیون تومان

رزهای پر فراز و تیرهای عدالت

قاعدة بيانات لأولیه یک میلیون تومانی في ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹۰ ، ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار ، قومان داشت ، في دریلیزن ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ، سهامی که في روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان داشت.

بازار نزولی تاتیریش را غدشت;  تحقیق ارزیابی شده توسط سهام عدالت

در این راهنما جستجوی واقعی Siham Adalat Bowerzach Ole 492 Hazar Tomani Beesh is 12 میلیون و 500 هزار تومان در و 500 هزار است. و اما روند نازوی در برس بعث کاهیش که ارزش شد کجاست. پس حالا تومان قیمت دشت را اجرا کنید.

جهت تحقیق در واقع کجاست شامباش اوله 492 هزار تومان 11 میلیون و 500 هزار تومان، بازار طومان که بچار، اواخر کجا محدوده 12 میلیون و 275 خطر است. TA 18 ارديبهشت افزايش سيهم عدالت آدما دشت و 12 ميليون و 763 هزار رشيد دارد. و اما دوباره روزهای پرنوسان، بازار، روی ارزش، سهام عدالت نز، تاثیر قدم و دور 10 خردادماه، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزچ اوله 492 هزار تومان، 12 میل، 0 هزاران و دور چهارم.

بیر عین اساس چرقای زرشکی کیسه بیر سیهم عدالت نز سایه عدالت و ارزش پیکان واقع بینانه عدالت با ارزش اوله 492 هزارانی حداد یکه را قبل از باز آنها کهش دشته و 0 میلیون و 463 هزار نسبت داده اند.

البته تحقیقات درهالی، مطرح یا تکلیفهم، عدالچند کجاست؟ فروش در صورت ریزش ریزش ریزش خورشید متوقف می شود، مانند توقف های فروش در دو حالت مختلف.

نوشتار اصلی: گازرش کجاست؟

بختر بخوانید:

271 46