بازپسگیری آوسون در زمینی به مساحت 10 هکتار که متعلق به مالک می باشدبهه گازارش خبرگری خبران آنلاین استان سمنان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخاز خزدری شهرستان مهدیشهر در مجموعه خبرنگاران طول گیف: حفظ اراضی ملی و پای راستا، ریشه کنی و سرکوب مدیران و کریشنا املی در سطح شمالی. این مشکلات حل شد، اما آنها کاملاً آگاه بودند.
ما اوزود: باززمانی کجا واسطه شد، یکی از وکلا وساطت کرد و فرماندار شهرستان منبعی برای بالا بردن زمین های زمین های خانه اش داشت؟
نمایش پاسخ: مبلغ 10 هکتار زمین و ارزش ریالی را که 14 میلیارد ریال می باشد را افزایش دهید.
یک اپلیکیشن تیراندازی آنلاین: سامانه 139 و 1504 عکسی از شبانه روزی آمده درایوت گذرچات دارد. و سرزمین متصرفین و سرکوب خواهان کرد.