بازگشت مدافع ملی بوش استقلال قطعی داردبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین; سیاوش یزدانی مدافع استقلال است، از او جدا شد، در خدمت سربازی قرار گرفت که مجبور به خدمت در گروه آبی پوشان و راهی میلوان چود شد.

یا مثلاً شما در خدمت مصطفی آجرلو، مدیر عامل استقلال، تصمیم استقلال نووارینات هستید که در آن زمان ادعا شده است.

256251