بازیکن خبرساز استقلال دوباره خرد!یک گازارش خبر گازری خبران آلین هست، در شریعتی من که تای روزای آخر عزیز بی امانوف درینات بایداینا.

چیدمان در بازی فرادای استقلال و بافندگانی چون آرمانی و حسین مرادمند در نخواد دشت حضور می یابند.

بختر بخوانید:

2512514