باشنوید | تحلیل زلزله گیلان و هشادر تهران


سخنگوی ناطقی الهی، ورزشگاه منطقه بحران، سرزمین اصلی، سخنگو بین سخنرانان، سخنگوها، سخنگویان، نظر دو مسئول. و تحلیل بوسترای کاشور به عنوان پیشینه رضا درند توسط دو تن از مقامات تهرانی هشتدار داد.

تحلیل موقعیت استادیوم مطرح منطقه بحران و خانه مقاومت در کاشور در کشور نخبان خبرآنلاین مد.

باشنوید |  تحلیل زلزله در تهران

گذرش مقدمات زمینلارزا گیلان جمعه 21 میرداد 1441

بیزرگی: 4.3
محل وقوع: آستان گیلان – حدود ردوانشهر
تاریخ و زمان وقوع آن به وقت محلی: 1401/05/21 22:51:14
طول جغرافیایی: 49.09
عرض جغرافیایی: 37.5
عمق زمینلرزه: 23 کیلومتر

ماه ها:
7 کیلومتری رضوانشهر (گیلان)
10 کیلومتری بازارجمه (گیلان)
11 کیلومتری شمال رودخانه (گیلان)

مراکز آستان Nezdiktirin:
50 کیلومتری رشت
105 کیلومتر زنجان

/ 6262