باشنوید | سیاح به روایت صادق زیباکلام; در مورد برنامه «گلها» حزب توده، حزب تودهمنبع زندیه «هوشنگ ابتهاج» را «سایه»، خواسته های زیاد ظفیر دو، سها رز، گفته، گفتة شدا، و چیز بیشتری نمانده از خود برمی دارد. این است که خواسته های کبادها از راشد، حکایت های کجای میکرد که شیان در زمانی کاریان قبل از ازغلاب. حالا چقدر و چقدر این کار را در یک مند انجام داده است؟

مطالبه دوم انکه یا حزب توده و آرمانهای و حزب توده و فادار و باور بود قدردانی می شود؟ آنها خس کجا هستند نامه ها و احادیث بسیار زیادی و زمانه است؟ واقعیت من جایی است که در دههای 10 و 10 دوست دارم، تا پایان ده، بندهت مشد روشنافکر، نویسنده، شاعر و خلاصه، اهل ادب و فرحان ایران 0 و 0، تا پایان ده 00، بندهت مشد روشنافکر، شاعر و سینت سایزر اهل ادب و فرن اران 0 و 0 تا پایان ده ادب و فرحان 00 و 0000 شماره یا حزب وایان کن. پاورهای آن حزب. حکم کل کجاست، شمیل زیندیاد ابتهاج، میچود و سرفزار هستند و تراز همکاریش خریدن آرا و فکرت متاثر از حزب بود.

موضوع سوم انکه در زشته، درس پیر و پیمن 8 وحید در علوم سیاسی، به نام «تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، از جمله پرامون ایران، در عصر قاجار و شیوه های آن». ۴ یکی ایران دوران پهلوی است. سیر یک جریان اسلامی، یک درس، یک درس، یک درس، یک درس، یک درس. همانطور که عبارت «استادی که یین داس را را راه دشتند، از بودوم». در درس جدید با عنوان «به سادگی حالت و یک سرگرمی اجتماعی» آن روزگاران، «از نیما»، «ابتهاج»، «کسری و فاروق اشعری»، «رای دانشگویانم میکوندم». بیان بخش شعر بلند آذر، که درمورد، جنگ با، عراق بود.

دو شریکه از ابتهاج میخواندم، پایانگر وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران پس از از کودتای ۲۸ مرداد بودند پاناما «شبگیر» و «گالیا» که بیاد ان مرحوم بریتانیایی میخوانم:

“شبیر”

dgr پگشای که من کجاست
از کجا شروع کردی؟
درگاهیست که در خانه همسایا از خانده خروس
از کجا اخم پیدا کردی؟
میفچارد به دلم پای درنگ
درگاهیست که از دکتر دال در شام سیاه
پشت آين پيدار و خاموش
ماندا
همه چشام و همه گوش…

Adama ra dir پاکت ‘Ibtihaj’ Sadae Sadiq Zibakalam Bashnaweed:

* ارسال شده از Nuisenda