باشگاه خریداران ایورمکتین در انگلستان ایجاد می شود


از جانب

خوددرمانی با ایورمکتین برای کووید -19 می تواند خطرناک باشد

دیماس آردیان / بلومبرگ از طریق گتی ایماژ

چند “باشگاه خریدار” در تلاش هستند تا داروی ایورمکتین را برای پیشگیری و درمان کووید -19 به انگلستان وارد کنند ، اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر استفاده از این دارو در این مورد وجود ندارد و حتی می تواند خطرناک باشد.

تنظیم کننده محصولات دارویی و بهداشتی بریتانیا (MHRA) به مردم هشدار داده است که ایورمکتین را از طریق اشخاص ثالث برای درمان کووید -19 نخرند. این دارو برای درمان عفونت های انگلی در انسان و برخی دیگر از حیوانات استفاده می شود ، اما توجه زیادی را به خود جلب کرده است …