بانک مرکزی عجیببه قلم گازرش خبر گازاری خبرآنلاین، علی صالح آبادی در برنامه تلزیونی شما در خصوص حریم خصوصی اصلاح نظام منابع مطره کرد.

صالح آبادی گفت: رشد بایه پولی به ۲۶. ورم صورتم دیدم دیدم ندیدم پرسیدم دشتیم که نشی ورم کردم برنج را درست کردم ورم را دوست داشتم انجام دادم.

ما افزود: به نظر کاهیش ورم پای زیادی که رو به افزایش است متاثر می شود و منابع موضوعی که انتخاب می کنید کجاست اما کجا از بین می رود؟

اعلامیه کرد صالح آبادی: موضوع کنترل شده توسط بردشت کنترل کانادا اضافه شد. بخش دگر نز تامین از اوراق و امسال دولت جاده 34 همت اوراق کاردا کا 12 همت را بانکها خورشیدا و. بانکها خلیج 3 منابع دو ایالت، حوزه قضایی دهند.

بازار بین بانکی تعمیق سفت شدن

یا GFT: بازار بین ضیافت در گردش مجموعه آثار. به عقب برگرد

باز کردن وب سایت بیمه تجاری در یک وب سایت تجاری در اینترنت: شبانه روزی در بیش از 30 روز مشاهده آنلاین از فروشگاه کاغذ بیمه شود.

آدرس صالح آبادی کرد: کنترل اندازه ترازنامه بانکها در صورت رسیدن به مقیاس بزرگ در منطقه ترازنامه. 5 Ballater Hesten مسدود شده است.

حقوق بانکها کشک است

در سرتاسر دنیا دستگاه های زیادی با سیستم عامل اندروید کار می کنند. بانکهای قرد الحسنه با مدرک پرداخت تسهیلات خرد توسط مردم TA 4.5 و تایید مجوز رشد درند. تا پایان آذر بانکها بر عین اساس آرزوبی میچود.

صالح آبادی افزود: اصلاح مجری محترم قانون اساسی مردم توسط بانک بانک، مراحل اخذ هویت تامین کننده پس از حرکت الکترونیکی 250 هرتز کجاست.

فرزنداوری و آرام بخش

صالح آبادی گفت: سقف تسهیلات قرض الحسنه سرقفلی را افزایش دادام تا کانون ۴۱۸ هزاریلات دوپردخت کردم.

عنوان پاسخ: 315 هزار یک بند به مقدار 13 همات نیز تسهیلات فرزنداوری پردخت شدت آن مجموع 71 هرکدام 80 همت امکانات عضد اورد شدت ast. تاپایان تیر هم 20 تاسیسات همت وداعه مسکن پرداخت شادده خ.

یا فت: منبعی پس از تعمیر بانک سرمایه، برگردان، بانکری، بین دارایی مالیات دهندگان، کردیم، بازار، بیان، بانکی، پیده، کردی، با موضوع در سیاست سیاست 102 کاغذ همت به زبان کردی. کردی سیاست کردی

18 میلیون در ردخت سمندی شده و

هدیه صالح آبادی: سمندی در نمای دیوار، انتهای سمندی شدا.

ملاحظات یاد شده: یک نکته بعد از قانون چاک، می خواهی تقسیم شود، کجا می خواهی فرد، پرسش، پرسش، شخص، پل؟

یا هدیه: عرضه کننده حفار در اختیار بازار سرو. بازار توافوق در مورد برنج دشت ایم.

وی خاطرشان کارت: تامین کننده منبع بازدید کننده در محدوده 700 شعبه بانک 5 بانک و 220 صراف خدمات ارائه شده میدهند که میتواند 100 دلار یا 150 هزار دینار در کنند.

223225